Avís legal

Avís legal

I- Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre les activitats i serveis de la Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya, inscrit en el registre d’associacions de Catalunya, en endavant denominat “Titular”.

II- Propietat Intel·lectual

Els continguts d’aquesta web, incloent, entre uns altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.fafac.cat són propietat del Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús de *hipervínculos a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un *hipervínculo a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (*frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquestes Condicions d’Ús.

III- Protecció de Dades de Caràcter Personal
 

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de dades – RGPD), totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al sistema.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús accepta de manera informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint en aquest sentit els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i, quan legalment sigui procedent, portabilitat, respecte a seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s’informa en l’esmentada Política de Privacitat.

 

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça direccio@fafac.cat, havent de recórrer en tot cas a una solució amistosa en primera instància.

IV- Limitació de Responsabilitat

Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, per la qual cosa el Titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web anés dels seus propòsits.

Els enllaços (*hipervínculos) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació. La seva inclusió no implica l’acceptació d’aquests continguts, ni l’associació del Titular amb els responsables d’aquestes pàgines web, per la qual cosa rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular només podrà ser responsable per aquests continguts conforme a l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu del seu *ilicitud o que lesiona els béns o interessos d’un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l’enllaç als mateixos.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altres motius que es derivin de causes que escapin al seu control, per la qual cosa s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

El Titular no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica nociva en l’ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques les versions de les quals no estiguin actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

V- Modificacions i Actualitzacions

El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.

VI- Llei aplicable i fòrum

Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquesta web o els seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les presents Condicions d’Ús i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls.

Barcelona, 30 de Març de 2010.