Categories

Reivindicacions de CEAFA en el nou context COVID-19

Durant anys, la principal reivindicació de la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA) ha estat l’atenció integral a les conseqüències de l’Alzheimer. Una atenció que, segons CEAFA, requereix la integració sociosanitària perquè els i les pacients d’Alzheimer rebin les cures adaptats necessaris en temps i forma. I perquè les persones cuidadores no es trobin amb un sistema ple d’obstacles a l’hora de reclamar les cures per al seu familiar i per a elles mateixes.

Aquest aspecte de la integració sociosanitària, que va tenir ressò durant algun temps, s’ha vist qüestionat, separant la necessitat de cures de la necessitat d’atenció sanitària. Tal separació pot tenir lògica en altres tipus de cures, però en la dependència la sanitat i els serveis socials no són independents. Per contra, tots dos són complementaris i han d’estar perfectament sincronitzats. Si la tendència és que vagin separats, al menys, que estiguin perfectament coordinats perquè la seva descoordinació afecta la qualitat d’unes cures a les persones dependents que ja són notòriament millorables.

La crisi de l’COVID-19 ha vingut a accelerar els canvis en la percepció de les cures que es proporcionen a la gent gran, en general, al nostre país i ha posat de manifest l’existència d’una discriminació real sobre la base de la representació d’aquestes com una càrrega per al sistema. Tan evident és aquesta discriminació que té un nom propi: edatisme o discriminació per l’edat.

Estem molt preocupats per l’impacte de la COVID-19 entre la gent gran i entre els més vulnerables: els grans amb dependència i els seus familiars cuidadors, però la pandèmia només ha tret a la llum un problema que ja existia i al què s’ha anat donant llargues: la situació de la dependència a Espanya, mancada de la voluntat política necessària per afrontar les seves alarmants conseqüències en les persones.

Si la discriminació per l’edat o edatisme és una etiqueta estigmatitzant de la persona, la demència i l’Alzheimer amplien l’estigma a tot el cercle familiar. Tot i que no és privatiu dels majors de 65 anys, l’edat és la causa principal de l’Alzheimer, que afecta el 7% de les persones de més de 65 anys i a el 50% de les que tenen més de 85. Això significa al voltant de 1.200.000 persones al nostre país, als que hem d’afegir a les persones cuidadores com afectades directes també elles per les conseqüències de la malaltia. Tot unit suma al voltant de 5.000.000 de persones afectades a l’Estat espanyol (si considerem una persona cuidadora per cada vuit hores d’atenció al pacient amb Alzheimer).

Des CEAFA instem a les administracions a prendre la iniciativa per resoldre un problema que ja no podem obviar: l’impacte de la dependència i l’Alzheimer en el benestar, la dignitat i la qualitat de vida d’un nombrós grup de ciutadans i, sobretot, ciutadanes -l’Alzheimer és una malaltia en la qual preval el gènere femení tant entre els pacients com entre les persones cuidadores-.

Per tot això, CEAFA sol·licita:

– Impulsar i dotar pressupostàriament el Pla Nacional (Integral) d’Alzheimer (PNA), que ja ha estat aprovat pels Consells Territorial de Serveis Socials i de el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència i pel Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.

– Crear un negociat específic de Serveis Socials que, de manera transversal i integral, s’ocupi de les conseqüències derivades de la dependència associada a l’Alzheimer i les demències en tots aquells aspectes que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència deixa fora de la seva competència. 

– Complir amb els compromisos de finançament de la Llei de Dependència.

– Garantir la coordinació real i eficient dels sistemes públics d’atenció social i sanitària.

– Incorporar CEAFA en els processos de presa de decisions, per tal d’integrar el vast coneixement i experiència en dependència de l’Organització des d’una perspectiva integral i transversal.